Avís legal

Tots els drets reservats

Tota la informació continguda en aquesta web així com el seu disseny gràfic i imatges dels diferents productes mostrats constitueix una obra la propietat intel·lectual pertany a Termoplàstics Benicarló , SL , amb CIF B12383998 , i això amb l'única excepció d'aquells drets sobre productes i serveis que no siguin propietat de tal Companyia i les marques estiguin registrades a favor dels seus respectius titulars i com a tal siguin reconegudes per Termoplàstics Benicarló.

Els usuaris o visitants que pretenguin realitzar activitats de contractació electrònica per a l'adquisició de béns i serveis a través del web, hauran d'accedir prèviament a les condicions de contractació i manifestar el seu coneixement i integra acceptació. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat per Termoplàsticos Benicarló. Termoplàsticos Benicarló no es fa responsable en el cas que l'accés o les visites al seu web es veiés impossibilitat o dificultat temporalment a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic, o del prestat per algun altre proveïdor de telecomunicacions aliè a la empresa; així mateix es declina tota responsabilitat si es donaren tals circumstàncies conseqüència de produir conflictes socials o altres conflictes de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, o saturacions siguen o no intencionades.

Termoplàsticos Benicarló declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant de la seva web en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets descrits en el paràgraf anterior. Termoplàsticos Benicarló li informa que per tal d'optimitzar el manteniment i gestió de la relació contractual que puga unir-li amb els visitants, les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer automatitzat del que serà responsable Termoplàsticos Benicarló; per això, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de desembre i el Reial decret 1720/2007 s'informa a l'usuari de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recaptades, que podrà fer valdre mitjançant comunicació escrita en tal sentit dirigida a termoplasticos@infonegocio.com